PHP | 使用array_diff()从数组中删除元素

使用array_diff()从数组中删除元素

给定一个数组,我们必须使用PHP中的array_diff()函数从该数组中删除一个元素。

Input : $arr = array(2, 8, 9, 7, 6, 5);
    $arr = array_diff($arr, array(9));
Output : Array
     (
       [0] => 2
       [1] => 8
       [3] => 7
       [4] => 6
       [5] => 5
     )


Input : $arr = array("shubham", "akshay", "vishal", "sweta");
    $arr = array_diff($arr, array("akshay"));
Output : Array
     (
       [0] => shubham
       [2] => vishal
       [3] => sweta
     )

array_diff()函数接受两个或两个以上参数,并返回一个数组,该数组包含来自第一个数组的值,这些值在其他数组中不存在。

方法:解决这个问题的想法是,我们将两个数组作为参数传递给array_diff()函数。参数中的第一个数组将是我们要从中删除元素的数组。第二个数组将包含一个我们想从第一个数组中删除的元素。最后,我们将array_diff()函数返回的结果数组存储在输入数组中。

下面的程序演示了上述方法:

<?php 
	
	$arr = array(2, 8, 9, 7, 6, 5); 
	
	// returns the array after removing 
	// the array value 9 
	$arr = array_diff($arr, array(9)); 
	
	print_r ($arr); 
	
?> 

输出

Array
(
  [0] => 2
  [1] => 8
  [3] => 7
  [4] => 6
  [5] => 5
)

程序2

<?php 
	
	$arr = array("Harsh", "Nishant", "Akshay", 
								"Barun", "Bikash"); 
	
	// returns the array after removing 
	// the array value "Akshay" 
	$arr = array_diff($arr, array("Akshay")); 
	
	print_r ($arr); 
	
?> 

输出

Array
(
  [0] => Harsh
  [1] => Nishant
  [3] => Barun
  [4] => Bikash
)

 

上一篇: PHP | 程序检查变位

下一篇: PHP程序,用于从数组中查找丢失的元素

登录 评论
avatar